Strona główna

Od 01.04.2010 r. realizowany jest projekt przez Gminę Miasta Radomia i Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. T. Kościuszki w Radomiu pt.: „Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro”
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działania 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.

Celem projektu jest upowszechnienie kształcenia ustawicznego poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływania na sytuację na rynku pracy
(poprawa wykształcenia, podnoszenie świadomości słuchaczy na temat szans jakie daje kształcenie ustawiczne
w kontekście rynku pracy).
 

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu:  839 577,76 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 713 641,09 PLN, co stanowi 85% wartości projektu
Wkład z budżetu krajowego: 125 936,67 PLN, co stanowi 15% całkowitej wartości projektu
 

 

do góry


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego