Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T.Kościuszki w Radomiu
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
Szkoła Policealna
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
 
Bezpłatne kształcenie dorosłych przez cały okres nauki
 
Dane adresowe:
ul.  Kościuszki 7
26-600 Radom
tel/fax: 48 36 235 66, 48 36 309 28
e-mail: sekreatariat@ckuradom.pl
www.ckuradom.pl
 
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu
to publiczne ponadgimnazjalne i policealne szkoły dla dorosłych
 
O przyjęcie do szkół wchodzących w skład Centrum mogą ubiegać się osoby, które ukończyły lub ukończą w roku kalendarzowym rozpoczęcia nauki 18 rok życia i są absolwentami szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. dopuszcza przypadki, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat.
 
Nasze szkoły to:

3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
(dla absolwentów gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej)
Słuchacz, po zakończeniu cyklu kształcenia, otrzymuje świadectwo ukończenia liceum danego typu, które daje podstawę do przystąpienia do egzaminu maturalnego.
 
3-letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
 (dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych)
w zawodzie:
 • technik elektryk 
 • technik mechanik
 • technik handlowiec
Słuchacz, który ukończy szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia technikum w danym zawodzie, które daje podstawę do przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w danym zawodzie.

2-letnia Szkoła Policealna  dla Dorosłych
(dla absolwentów szkół średnich, niekoniecznie z maturą)
kształcąca w zawodach:
 • technik rachunkowości
 • technik administracji
 • technik informatyk
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (nauka trwa 1,5  roku)
Słuchacz, który ukończy szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej, które daje podstawę do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.
 
NOWOŚĆ NA RYNKU USŁUG EDUKACYJNYCH
Kwalifikacyjne kursy zawodowe umozliwiające zdobycie zawodu:
 • technik ekonomista
 • technik energetyk
 • technik handlowiec
 • technik mechatronik
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego i przeprowadza egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 
Warunki naboru na rok szkolny 2012/2013
do szkół będących w strukturze
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki
26-600 Radom, ul. Kościuszki 7
 
Podstawa prawna:
 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz z jednych typów szkół do innych (Dz.U.Nr 26, poz.232 z późn. zm ),
 2. Zarządzenie Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie rekrutacji uczniów           i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz  szkół policealnych na rok szkolny 2012/2013,
 3. Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu.
 
Na rok szkolny 2012/2013 CKU dokonuje naboru na semestr pierwszy do następujących typów szkół:
 1.  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 3 letnie ( system stacjonarny i zaoczny) na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej
 2.  Szkoła Policealna - (system zaoczny) na podbudowie szkół dających wykształcenie średnie  zawodach:
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy    1,5 roczna
 • technik rachunkowości                                 2 letnia
 • technik administracji                                     2 letnia
 • technik informatyk                                        2 letnia
3. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych – 3 letnie (system zaoczny) na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
 • technik elektryk 
 • technik handlowiec
 • technik mechanik                                                                                                   
 • Uwaga!!! Ostatni rok naboru do technikum uzupełniającego
Centrum prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiające zdobycie zawodu:
 • technik ekonomista
 • technik energetyk
 • technik handlowiec
 • technik mechatronik
 
 
CKU kształci w systemie stacjonarnym
i zaocznym
W systemie stacjonarnym zajęcia są realizowane w ciągu trzech dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych. System stacjonarny obejmuje kształcenie ogólne w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Liceum Uzupełniającym dla Dorosłych.

W systemie zaocznym zajęcia są realizowane podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych. System zaoczny obejmuje kształcenie ogólne w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Liceum Uzupełniającym dla Dorosłych oraz zawodowe w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych i w Szkole Policealnej. Zajęcia edukacyjne w systemie zaocznym prowadzone są w formie konsultacji zbiorowych.
 
Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne prowadzone
z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, a w przypadku szkoły, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu – z prac kontrolnych przeprowadzonych z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych, oceny uzyskane za pozytywne
w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. Promocja słuchaczy następuje po każdym semestrze.
 
Centrum prowadzi również odpłatne kursy przygotowujące min.: do egzaminu maturalnego, obsługi komputera, obsługi komputera i środków technicznych w pracy biurowej, obsługi programu magazynowo-sprzedażowego SUBIEKT GT z elementami edycji tekstu i korzystania z Internetu, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów z zastosowaniem programu komputerowego, kadry i płace z zastosowaniem programu komputerowego.
 
Kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Ustawicznego
Kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Ustawicznego to zespół nauczycieli stale podnoszących kwalifikacje, ustawicznie doskonalących i rozwijających swe umiejętności pedagogiczne.
Znaczna rozpiętość wieku słuchaczy, dłuższe przerwy w nauce oraz często konieczność łączenia nauki
z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, mobilizują nauczycieli do wypracowania metod, które są dostosowane do potrzeb, oczekiwań  i możliwości słuchaczy.
 
Profesjonalizm i zaangażowanie nauczycieli powodują, iż słuchacze wyzbywają się kompleksów, pokonują własne słabości, doceniają swoje umiejętności, poznają swoją wartość. Szerokie wsparcie słuchacza przez kadrę
w zakresie zdobywania wykształcenia na poziomie średnim i policealnym, przygotowanie do odnalezienia się w skomplikowanych sytuacjach życiowych, jak również na rynku pracy, to nie tylko indywidualna praca każdego nauczyciela, ale przede wszystkim zbiorowy wysiłek całej rady pedagogicznej.
 
Szkolny Ośrodek Kariery
W szkole funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK), którego zasadniczym zadaniem jest wspieranie słuchaczy
w zakresie planowania własnej przyszłości zawodowej, udzielanie kompetentnej pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy.
Doradca zawodowy oraz dyżurujący w ośrodku nauczyciele pomagają słuchaczom w redagowaniu niezbędnych dokumentów aplikacyjnych, odkrywaniu własnych umiejętności i możliwości, pokonywaniu stresu oraz poznawaniu aktualnego „świata zawodów". Doradca zawodowy wykonuje bezpłatnie testy na predyspozycje zawodowe, asertywność, samodzielność, test stresu egzaminacyjnego. W ramach działania SzOK-u prowadzone są zajęcia
z pracownikami MOPS, OHP, WUP i psychologiem.
 
Baza dydaktyczna CKU
Centrum realizuje swoje statutowe zadania w  oparciu o własną bazę, na którą składa się 22 pomieszczenia dydaktyczne, w tym 17 klasopracowni:
 • 2 pracownie komputerowe,
 • pracownia ekonomiczno-informatyczna,
 • pracownia symulacyjna (komputerowa i techniki biurowej),
 • pracownia mechatroniczna,
 • pracownia chemiczna
  oraz
 • biblioteka, (kącik czytelniczy, Centrum Multimedialne),
 • sala konferencyjna,
 • 2 sekretariaty (ogólny i uczniowski),
 • Szkolny Ośrodek Kariery,
 • doradca zawodowy,
 • bufet uczniowski.
 • Centrum dysponuje wewnętrzną siecią bezprzewodową z bezpłatnym dostępem do internetu dla nauczycieli
  i słuchaczy.
 
Organem prowadzącym Centrum jest Gmina Radom, a organem nadzorującym Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Radomiu.
 
Zadaniem nauczycieli i szkoły jest stawianie dorosłego w różnorodnych sytuacjach edukacyjnych, które mu ów rozwój umożliwią, tj.:
 • samokształcenie,
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,
 • wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i estetyczny,
 • rozwijanie własnych zainteresowań,
 • dążenie do samopoznania i samodoskonalenia,
 • uczenie aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej i państwowej.
 
Informacje o naborze można uzyskać osobiście lub telefonicznie
w sekretariacie szkoły pokój 102: od poniedziałku do piątku w godz. 10 00-16 00  lub pod numerem
tel.: 048-362-35-66 oraz na stronie internetowej szkoły: www.ckuradom.pl
 
ZAPRASZAMY DO KSZTAŁCENIA W NASZYCH SZKOŁACH
Słuchaczom Centrum Kształcenia Ustawicznego wydawane są bezpłatnie stosowne zaświadczenia do ZUS-u
i innych instytucji, zaś osobom do 24 roku życia wydawana jest legitymacja szkolna.
 
do góry


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego