O projekcie

Od 01.04.2010 r. do  31.08.2013 r. realizowany jest projekt przez Gminę Miasta Radomia i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu pt.: "Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro". Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działania 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.
 
Celem projektu jest upowszechnienie kształcenia ustawicznego poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływania na sytuację na rynku pracy (poprawa wykształcenia, podnoszenie świadomości słuchaczy na temat szans jakie daje kształcenie ustawiczne
w kontekście rynku pracy).
 
W ramach projektu "Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro" w latach 2010-2013 zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla słuchaczy i absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu:
 • przygotowujące do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w różnych zawodach: technik prac biurowych oraz Komputer w pracy biurowej, technik informatyk,  mechatronik , bezpieczeństwa
  i higieny prac, technik administracji,
 • zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości, z doskonalenia pisania metodą bezwzrokową na klawiaturze komputera, z języka angielskiego oraz zajęcia dodatkowe z obsługi programów komputerowych.
 
Projekt obejmuje również cykl seminariów poświęconych propagowaniu formalnego kształcenia ustawicznego, oraz przybliżeniu korzyści płynących z tej formy kształcenia. Seminaria będą mieć charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani tą formą pdwyższania kwalifikacji. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z doradztwa w zakresie wyboru ścieżki kształcenia i drogi zawodowej.
 
Grupa docelowa projektu:
 • 50 K i 50 M w wieku 25-64 lata będących słuchaczami lub absolwentami CKU, którzy będą uczestniczyć
  w zajęciach dodatkowych,
 • 30 K i 30 M w wieku 25-64 lata korzystających z doradztwa dotyczącego wyboru ścieżki wykształcenia
  i zawodowej,
 • 120 osób uczestniczących w seminariach na temat kształcenia ustawicznego.
 
Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Całkowita wartość projektu: 839 577,76 PLN
 • Wnioskowane dofinansowanie: 713 641,09 PLN, co stanowi 85% wartości projektu
 • Wkład z budżetu krajowego 125 936,67 PLN, co stanowi 15% całkowitej wartości projektu
do góry


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego