Lista zajęć

W ramach projektu „Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro” prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe dla słuchaczy i absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu:
 
1. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie technik mechatronik
Nauczyciel: mgr Tomasz Madej
 
Zajęcia te przeznaczone są dla słuchaczy i absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego w zawodzie technik mechatronik, którzy ukończyli 25 rok życia.
Celem zajęć jest przygotowanie słuchacza do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik. Zajęcia obejmują blok przedmiotów zawodowych składających się na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W ramach zajęć słuchacze zapoznawani są z zasadami przeprowadzania egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe oraz z elementami arkusza na etap pisemny i praktyczny egzaminu. Ponadto na zajęciach rozwiązywane są arkusze egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 
2. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie technik informatyk
Nauczyciel: mgr Barbara Głuch

 
Zajęcia te przeznaczone są dla słuchaczy i absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego w zawodzie technik informatyk, którzy ukończyli 25 rok życia.
Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Podczas prowadzonych zajęć uczestnicy projektu zapoznają się z systemem egzaminów zewnętrznych, ze standardami dla zawodu technik informatyk, strukturą zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz procedurami przeprowadzania egzaminu. Podczas zajęć realizowane są tematy związane
 z zagadnieniami zawodowymi oraz zatrudnieniem i działalnością gospodarczą  do zadań testowych dla etapu pisemnego, a także opracowania projektu z wykonaniem zadania dla etapu praktycznego. Zajęcia odbywają się
w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu.
 
3. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Nauczyciel: mgr inż. Agnieszka Różycka
 
Zajęcia te przeznaczone są dla słuchaczy i absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy ukończyli 25 rok życia.
Podczas realizacji zajęć omawiane są tematy związane ze standardami wymagań egzaminacyjnych na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik bhp. Zadania i ćwiczenia wykonywane podczas zajęć
w treści i formie są podobne do zadań egzaminacyjnych. Uczestnicy zajęć mają również możliwość pracy
z arkuszem egzaminacyjnym.
 
4. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie technik prac biurowych
Nauczyciel: mgr Kamila Sikora
 
Zajęcia te przeznaczone są dla słuchaczy i absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego w zawodzie technik prac biurowych, którzy ukończyli 25 rok życia. 
Zajęcia mają na celu przygotowanie słuchaczy do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik prac biurowych, poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.
Przygotowując słuchaczy do zdania etapu praktycznego egzaminu umiejętności słuchacza kształtowane są
w kierunku wykonania określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej. Dotyczą opracowywania projektu realizacji określonych prac związanych z przygotowaniem i obsługą spotkania służbowego zgodnie z ustalonymi warunkami i procedurami.
Przygotowując słuchaczy do zdania etapu pisemnego egzaminu umiejętności słuchacza kształtowane są w zakresie wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie technik prac biurowych.
Zajęcia odbywają się w specjalistycznie wyposażonej pracowni komputerowo - biurowej, gdzie do dyspozycji słuchaczy przygotowane są stanowiska komputerowe z przyłączeniem do Internetu oraz urządzenia biurowe, takie jak: laminator, bindownica, niszczarka dokumentów, gilotyna biurowa, centralna telefoniczna, telefony bezprzewodowe, kserokopiarka, drukarka, kamera, skaner itp.
 
5. Zajęcia dodatkowe z przedmiotu „Komputer w pracy biurowej” przygotowujące do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik prac biurowych
Nauczyciel: mgr Grzegorz Rudkowski
 
Zajęcia te przeznaczone są dla słuchaczy i absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego w zawodzie technik prac biurowych, którzy ukończyli 25 rok życia.
Zajęcia dodatkowe pozwalają słuchaczom na kształtowanie umiejętności obsługi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i edytora prezentacji multimedialnych.
Podczas zajęć słuchacze wykonują ćwiczenia wzorowane na typowych czynnościach biurowych, z jakimi spotykają się pracownicy, do realizacji których wykorzystują aplikacje pakietu biurowego. W pierwszym semestrze poznają zastosowania i podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie przetwarzania i formatowania tekstu, umieszczania w dokumencie różnych obiektów, sporządzania korespondencji seryjnej i realizacji wydruków.
W drugim semestrze poznają zastosowania i możliwości arkusza kalkulacyjnego w zakresie formatowania danych w komórkach, tworzenia formuł z użyciem różnych grup operatorów, adresowania względnego i bezwzględnego, korzystania z funkcji, a także graficznej prezentacji danych na wykresach i realizacji wydruków. Nabywają również umiejętności przygotowywania prezentacji multimedialnych z zastosowaniem różnych obiektów na slajdach, przypisywania im animacji oraz efektów przejścia dla slajdów w edytorze prezentacji multimedialnych.
 
6. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
z przedsiębiorczości
Nauczyciel: mgr Sylwia Surma
 
Zajęcia te przeznaczone są dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego, którzy ukończyli 25 rok życia.
Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom zagadnień wiedzy ekonomicznej, co umożliwi im łatwiejszą orientację
w realiach gospodarki rynkowej. Zajęcia pozwolą również przygotować słuchaczy do aktywnego i świadomego udziału w życiu gospodarczym i społecznym poprzez przybliżenie im zagadnień związanych z rynkiem pracy, działalnością gospodarczą i funkcjonowaniem gospodarki rynkowej.
Ponadto zajęcia te przygotowują do pisemnej części egzaminu zawodowego dotyczącej zatrudnienia i działalności gospodarczej.
 
7. Zajęcia dodatkowe z doskonalenia pisania metodą bezwzrokową na klawiaturze komputera
Nauczyciel: mgr Barbara Głuch
 
Zajęcia te przeznaczone są dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego, którzy ukończyli 25 rok życia.
Celem zajęć jest nabycie umiejętności biegłego pisania na klawiaturze komputera. Uczestnicy projektu realizują kurs nauki pisania, jednocześnie doskonalą umiejętności obsługi komputera, która jest jedną z umiejętności kluczowych w obecnym świecie. Zajęcia są prowadzone w pracowni komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz oprogramowania do nauki pisania bezwzrokowego.
Oprogramowanie do nauki pisania bezwzrokowego pozwala na wykonywanie ćwiczeń z dostosowaniem do indywidualnych możliwości uczestnika projektu z możliwością analizy postępów, a także w zależności od potrzeb do powtórzeń ćwiczeń. Dodatkowe elementy oprogramowania pozwalają na sprawdzanie nabywanych umiejętności na bieżąco a także uatrakcyjniają wykonywane ćwiczenia.
 
8. Zajęcia dodatkowe z obsługi sterownika PLC
Nauczyciel: mgr Tomasz Madej
 
Zajęcia te przeznaczone są dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego, którzy ukończyli 25 rok życia.
Wiek XXI to czas, w którym automatyzacja procesów przemysłowych oraz technologicznych wkroczyła w każdą dziedzinę życia. Nieodzownym elementem są urządzenia sterujące pracą linii technologicznych czy innych elementów wykonawczych jak np. maszyny i urządzenia elektryczne. Takim elementem sterującym pracą linii technologicznych są sterowniki programowalne logicznie PLC.
W ramach zajęć dodatkowych słuchacze zapoznają się z budową i zasadą działania sterownika PLC oraz możliwością jego programowania. W ramach ćwiczeń słuchacze uczą się programować sterownik PLC. Programy te dotyczą np. sterowaniem sygnalizacją świetlną na ulicy, sterowaniem pracą silników elektrycznych, czy też bardziej złożonych procesów technologicznych.
 
9. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
Nauczyciel: mgr Ewa Jachnik
 
Zajęcia te przeznaczone są dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego, którzy ukończyli 25 rok życia.
Na zajęciach tych słuchacze poznają słownictwo, jak również doskonalą pisownię dotyczącą następujących zagadnień:
 • Rodzaje komputerów.
 • Comparisons – porównywanie różnego typu urządzeń.
 • Opisywanie funkcji urządzeń.
 • Giving advice – udzielanie rad dotyczących sprzętu komputerowego.
 • Uzyskiwanie i udzielnie informacji w konwersacji przez telefon.
 • List motywacyjny, życiorys.
 • Opisywanie właściwości technicznych przedmiotów.
 • E-mail, wiadomość.
 • Rodzaje drukarek.
 • The Internet.
 
10. Doradztwo dla osób zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru ścieżki kształcenia i drogi zawodowej
Nauczyciel: mgr Renata Czajka
 
Zajęcia te przeznaczone są dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego, którzy ukończyli 25 rok życia i są zainteresowane kształceniem formalnym w zakresie wyboru ścieżki kształcenia i drogi zawodowej.
Zajęcia stanowią formę pomocy w zakresie:
 • wyboru ścieżki kształcenia i drogi zawodowej,
 • aktywnego poszukiwania pracy,
 • tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
 • przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zwiększania elastyczności w poruszaniu się na rynku pracy,
 • udzielenia wsparcia w wyborze dalszej drogi życiowej,
 • analizy umiejętności w oparciu o przeżycia i doświadczenia,
 • rozpoznania  własnych predyspozycji i oczekiwań zawodowych,
 • nabycia umiejętności zdobywania informacji zawodowych,
 • poznania i zrozumienia trendów na rynku pracy,
 • nabycia umiejętności opracowania szczegółowego planu działania i jego realizacji,
 • a także indywidualnych potrzeb w zakresie doradztwa zawodowego dla beneficjentów projektu.
Poza poradnictwem indywidualnym, specyficzną formą pracy na zajęciach jest grupowe poradnictwo zawodowe. Pomoc doradcza świadczona w tej formie ma charakter procesu grupowego, który przebiega w atmosferze akceptacji i otwartości, umożliwiającym uczestnikom zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie adekwatnej oceny siebie oraz nabycia lub rozwoju umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej. Zajęcia grupowe pozwalają również wzmocnić pewne pozytywne nastawienia jednostki, które w niej drzemią, a nie są w stanie ujawnić się w poradnictwie indywidualnym. Do nich zaliczyć można tendencję do poszukiwania rozwiązania problemu i eksperymentowania nowych rozwiązań pod wpływem poczucia przynależności do grupy.
 
 
11. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik administracji
 Nauczyciel: mgr Beata Sztobryn-Głowińska
 
Zajęcia te przeznaczone są dla słuchaczy i absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego w zawodzie technik administracji, którzy ukończyli 25 rok życia. Celem zajęć jest przygotowanie słuchacza do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik administracji. W ramach zajęć słuchacze zapoznają się z obowiązującymi procedurami obiegu informacji i załatwiania spraw w urzędach administracji publicznej. Podstawowym celem zajęć jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy związanej z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych oraz umiejętności m.in. w zakresie gromadzenia dokumentacji i przetwarzania informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym, prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnych, prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, gospodarowania majątkiem oraz nadzorowania innych pracowników. W ramach zajęć słuchacze zapoznawani są z zasadami przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz z elementami arkusza na etap pisemny i praktyczny egzaminu.
 
12. Zajęcia dodatkowe z obsługi programów komputerowych
 
Nauczyciel: mgr Grzegorz Rudkowski
 
Zajęcia te przeznaczone są dla słuchaczy i absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego w zawodzie technik prac biurowych, którzy ukończyli 25 rok życia. Zajęcia z obsługi programów komputerów dostępne dla wszystkich chętnych spełniających warunki przyjęcia do projektu umożliwią słuchaczom doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi podstawowych programów komputerowych (WORD, EXCEL, POWER POINT i innych), a przez to pozwolą dysponować lepszymi umiejętnościami potrzebnymi do samodzielnej pracy. Zajęcia dodatkowe pozwalają słuchaczom na kształtowanie umiejętności obsługi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i edytora prezentacji multimedialnych.
do góry


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego