Lokalny rynek pracy

Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi. którzy są zdolni zdolnych do pracy oraz deklarują chęć jej podjęcia, nie znajduje faktycznego zatrudnienia.Współcześnie jest to jeden
z najtrudniejszych problemów społecznych, gospodarczych a także politycznych. Stopa bezrobocia to iloraz liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności.
 
Tabela: Stopa bezrobocia w mieście Radomiu w 2009 roku
Miesiące 2009 r.
Stopa bezrobocia
I
20,6%
II
21,2%
III
21,3%
IV
21,0%
V
20,8%
VI
20,5%
VII
20,7%
VIII
20,7%
IX
20,5%
X
20,4%
XI
20,9%
XII
21,4%
 

Wykres: Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia w 2009 roku
 
Poniżej prezentujemy wybrane dane dotyczące struktury zawodów, które charakteryzują się największą liczbą bezrobotnych oraz zawodów deficytowych i ofert pracy w mieście Radomiu w 2009 roku. Wszystkie dane pochodzą z materiałów przygotowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Radomiu.
 
Tabela: Struktura bezrobotnych według zawodu na koniec 2009 roku
L.p.
Nazwa zawodu
Bezrobotni ogółem

Bezrobotne Kobiety

1.
Bez zawodu
2533
1230
2.
Sprzedawca
2132
1624
3.
Robotnik budowlany
709
2
4.
Pracownik biurowy
645
556
5.
Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym
602
288
6.
Obuwnik przemysłowy
561
495
7.
Sprzątaczka
464
449
8.
Szwaczka
443
437
9.
Ślusarz
400
59
10.
Magazynier
330
65
11.
Kierowca samochodu ciężarowego
288
0
12.
Krawiec
264
234
13.
Murarz
254
1
14.
Pracownik ochrony mienia i osób
248
43
15.
Fryzjer
176
165
 
Bezrobotni w tych zawodach generują 50,34% ogółu osób bezrobotnych
 
ZAWODY DEFICYTOWE
Zawód deficytowy – to taki zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie, niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Mierzony jest za pomocą wskaźnika intensywności „W” (iloraz średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie zgłoszonych w danym roku, do średniej miesięcznej napływu bezrobotnych w danym zawodzie w takim samym okresie) jeśli wskaźnik W > 1,1 możemy mówić, że dany zawód jest deficytowy
 
 
Tabela: Ranking zawodów deficytowych w 2009 roku
Lp.
Nazwa zawodu
Wskaźnik intensywności deficytu
1.
Konstruktor odzieży
6,0
2.
Pracownik biura podróży
4,0
3.
Asystentka stomatologiczna
3,66
4.
Rzeczoznawca
3,0
5.
Specjalista ds. ubezpieczeń zdrowotnych
3,0
6.
Rejestratorka medyczna
2,5
7.
Sekretarz sądowy
2,25
8.
Instalator systemów alarmowych
2,0
9.
Pomoc laboratoryjna
2,0
10.
Florysta
2,0
11.
Technik poligraf
2,0
12.
Specjalista ds. projektów/programów
2,0
13.
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
2,0
14.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
2,0
15.
Opiekun w domu pomocy społecznej
1,81
16.
Lakiernik wyrobów drzewnych
1,5
17.
Salowa
1,32
18.
Operator myjni
1,27
19.
Nauczyciel przedszkola
1,26
20.
Telemarketer
1,19
 
 
Tabela: Struktura ofert pracy według zawodów w 2009 roku
Lp.
Nazwa zawodu

Liczba ofert pracy

1.
Robotnik gospodarczy
401
2.
Sprzedawca
400
3.
Pracownik biurowy
394
4.
Fryzjer
143
5.
Robotnik budowlany
83
6.
Kucharz
77
7.
Kierowca samochodu ciężarowego
69
8.
Salowa
66
9.
Sprzątaczka
63
10.
Cholewkarz
58
11.
Magazynier
55
12.
Szwaczka
46
13.
Krawiec
43
14.
Technik fizjoterapii
40
15.
Kosmetyczka
39
 
 
Powyższe zawody generują 44,93% wszystkich ofert pracy, jakie napłynęły do PUP w Radomiu
do góry


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego