Korzyści

Korzyści z kształcenia ustawicznego
Kształcenie ustawiczne stało się jednym z najistotniejszych elementów strategii rozwoju współczesnych gospodarek, wyższe i stale uzupełniane kwalifikacje przyczyniają się do wyższej produktywności pracy. Umożliwia wyższą konkurencyjność gospodarki oraz większe możliwości elastycznego dopasowania się do ciągle zmieniających się potrzeb rynku pracy. Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, iż nasze kwalifikacje ulegają szybko dezaktualizacji, a ciągłe kształcenie umożliwia nadążanie za nowymi technologiami. Dzięki kształceniu ustawicznemu mamy możliwość uzyskania lepszej pozycji na rynku pracy, wyższych dochodów z pracy, lepszych standardów życia. Rozwój edukacji ustawicznej jest więc narzędziem do przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu. Mechanizmy kształcenia ustawicznego muszą być wbudowane do systemu edukacyjnego społeczeństwa, systemu kształcenia przez całe życie.
 
W sferze osobistej kształcenie ustawiczne pozwala na:
  • wykorzystanie już nabytych umiejętności,
  • zwiększenie pewności siebie,
  • dostęp do wiedzy i technologii,
  • poczucie spełnienia i samorealizacji,
  • poznanie ludzi o podobnych zainteresowaniach,
  • integrację i wdrażanie do współpracy,
  • przełamywanie barier.
 
Dzięki uczestnictwu w różnych formach kształcenia, starszym będzie łatwiej dotrzymać kroku młodym opuszczającym szkoły, wyposażonym w nowoczesną wiedzę i umiejętności; nie stracą kontaktu z młodym pokoleniem, nie będą "wyoutowani", to szansa na zaspokojenie własnych aspiracji pozazawodowych.
 
Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest potrzebne ze względu na rozwój nowoczesnych technologii i inną strukturę popytu na pracę. Dzięki kształceniu ustawicznemu zwiększa się mobilność zawodowa. Wysokie i stale aktualizowane kwalifikacje to lepsza pozycja jednostki na rynku pracy,Udział pracowników w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje pozwala pracodawcom na dysponowanie kapitałem ludzkim o wysokim stopniu nasycenia wiedzą, zwiększa się tym samym konkurencyjność prowadzonych przez nich przedsiębiorstw. Osoby
o wyższym poziomie wykształcenia, znacznie częściej niż pozostałe są aktywne zawodowo. Dzięki stabilnej pracy
 i atrakcyjnym zarobkom nie musimy się kłopotać o wydatki podstawowe (związane z utrzymaniem). Kształcenie ustawiczne stanowi kluczowy warunek rozwoju społeczeństwa, jest środkiem do podnoszenia jakości życia, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Lepsze, wszechstronne wykształcenie wiąże się zwykle
z wyższymi dochodami. Wyższe dochody, wyższy standard życia, to także większy udział jednostki w życiu społecznym i politycznym kraju. Często aktualizowane kwalifikacje wzbogacają firmę w zasoby niezbędnej wiedzy, a wykonywana praca nabiera jeszcze wyższej wartości. Atrakcyjne i aktualizowane wykształcenie zmniejsza prawdopodobieństwo odpływu do zasobów bezrobotnych czy biernych zawodowo.
 
do góry


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego